Saturday, October 15, 2016

Krodh na choda Joot na choda

Krodh na choda Joot na choda (2)
Satya vachan kyo chod diya tune
Naam japan kyo chod diya
And 
Joote jag me ji lal chakar
Aasal vathan kyo chod diya tune

Krodh na choda Joot na choda (2)
Satya vachan kyo chod diya tune
Naam japan kyo chod diya

Koudi ko to kubh sambala
Lal ratan kyo chod diya

Krodh na choda Joot na choda (2)
Satya vachan kyo chod diya tune
Naam japan kyo chod diya

Yahi sumiran te athi sukh pavo
So sumiran kyo chod diya

Krodh na choda Joot na choda (2)
Satya vachan kyo chod diya tune
Naam japan kyo chod diya

Kalis eth Bhagavan barose
Tan man dhan kyo na chod diya tune
Naam japan kyo chod diya tune

Krodh na choda Joot na choda (2)
Satya vachan kyo chod diya tune
Naam japan kyo chod diya

https://m.youtube.com/watch?v=uMY2epsc_ws

Tuesday, January 26, 2016

nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale

srimate bhaktivedanta-svamin iti namine


namas te saraswate deve gaura-vani-pracarine


nirvishesha-shunyavadi-pashchatya-desha-tarinesri-krishna-chaitanya

prabhu-nityananda

sri-advaita gadadhara

srivasadi-gaura-bhakta-vrindaHare Krishna Maha-mantra

Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare