Tuesday, January 26, 2016

nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale

srimate bhaktivedanta-svamin iti namine


namas te saraswate deve gaura-vani-pracarine


nirvishesha-shunyavadi-pashchatya-desha-tarinesri-krishna-chaitanya

prabhu-nityananda

sri-advaita gadadhara

srivasadi-gaura-bhakta-vrindaHare Krishna Maha-mantra

Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare HareNo comments:

Post a Comment